POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako – „RODO”), informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem: ksb@adwent.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
• w celu dostarczenia oraz przeprowadzenia wybranego kursu biblijnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
• w celu założenia konta użytkownika Kursu Biblijnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którymi są:
• umożliwienie nawiązania kontaktu z redakcją;
• prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:
• osoby zajmujące się dystrybucją Kursów Biblijnych;
• podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową)

Czas przechowywania danych osobowych:
Twoje dane będą przechowywane do 3 lat od momentu zaprzestania korzystania z naszych kursów, lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Uprawnienia, które Ci przysługują:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dostarczenia Ci Kursów Biblijnych. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej Szkole, prosimy o kontakt z nami.

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.